På svenska In English
  |  
  |  
  |  

Bekräftelse:
En orderbekräftelse skickas per e-post med information om beställningen.
 
Priser:
Samtliga priser anges alltid inklusive svensk moms om inte annat anges.


Betalning:
Du kan betala med Visa eller Mastercard. BTH använder PayEx Betalningslösningar (www.payex.se)  som är PCI-certifierade av Visa och MasterCard. Certifieringen uppnås genom mycket höga krav på system- och nätverkssäkerhet, kontinuerlig övervakning och en mycket sträng säkerhetspolicy. Certifikatet gäller för 12 månader och måste förnyas årligen. Av säkerhetsskäl lagras inte känslig betalningsinformation som exempelvis kortnummer hos butiken. All information som läggs in krypteras istället på betalningssidorna hos PayEx som är säkrade med SSL-certifikat.

Övriga villkor:
För villkor beträffande avbokning och återbetalning, hänvisas till respektive konferens hemsida.

Behandling av Personuppgifter:

Behandling av personuppgifter vid BTH görs för att kunna genomföra uppdraget som högskola och statlig myndighet genom utbildning, forskning och samverkan med samhället.

BTH ansvarar för att endast de personuppgifter som behövs för ändamålet samlas in och behandlas och att en rättslig grund finns för detta.

De vanligaste anledningarna till att BTH behöver behandla dina personuppgifter är att du är student, anställd, söker en tjänst, deltar i ett arrangemang vid högskolan eller deltar i en forskningsstudie.

BTH ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och att åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen.

Då BTH är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen innebär detta att meddelanden och annan information som skickas till högskolan blir allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan BTH vid begäran komma att lämna ut dessa, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.

BTH kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra parter som behöver ta del av dem till följd av en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller på grund av en rättslig förpliktelse som BTH har. Exempelvis sker utlämning av uppgifter på studenter regelbundet till CSN och SCB och uppgifter på anställda måste bl.a. lämnas till Skatteverket.

Personuppgifter vid BTH bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen samt i enlighet med gällande lagstiftning. De flesta personuppgifter som behandlas vid BTH behöver sparas vid högskolan i enlighet med arkivlagen (199:782) och Riksarkivets föreskrifter.

 

 
Adress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455 - 38 50 00
E-post: payment@bth.se
Ansvarig för sidan: Ekonomiavdelningen